Har du problem med ögon som svider eller rinner?

Problem med torra ögon kan bero på många olika saker. Men problemen kan också visa sig på flera olika sätt med olika symtom. Det gör att det kan vara svårt att veta att det är just torra ögon som man besväras av och hur man ska lindra svedan, torrheten, irritationen eller rinnande ögon.

Ögonen känns torra
Ögonen bränner
Ögonen svider och smärtar
Ögonen rinner

Ögonen känns torra

Ögon som känns torra som en öken är ett primärt symtom

Ögonen bränner

Om ögonen svider som om de vore i brand kan det vara torra ögon.

Ögonen svider och smärtar

Ett symtom att vara uppmärksam på är en smärtsam sveda. Om man känner smärta i ögat skall man alltid kontakta ögonläkare.

Ögonen rinner

Överflödig tårproduktion är också ett symtom på torra ögon

Om du tycker att en eller flera av symtomen passar in och du tror att du har torra ögon kan du fråga din ögonläkare eller apotekspersonal om råd för behandling.

Om torra ögon

Läs mer här

Vidare

Köp nu!

Hitta din närmsta återförsäljare av Optive

Vidare

Säg farväl till torra ögon.

Optive ger dig med torra ögon långvarig lindring och skydd på djupet. Optiveprodukterna är utvecklade utifrån vad som orsakar de torra ögonen för att ge bästa hjälpen utefter ditt behov. Kan användas i upp till 6 månader tack vara PURITE®. PURITE® bryts ner till naturliga tårämnen i ögat. Läs mer om de olika produkterna i Optivefamiljen här. Om du upplever att du har torra ögon - tala med din ögonläkare eller ditt apotek redan idag. Samtliga Optiveprodukter finns att köpa på ditt apotek.

Köp nu!


Hitta din närmsta återförsäljare av Optive™
Klicka här

Sitemap

 • Återförsäljare
 • Media
 • Om torra ögon
 • Produkter
 • Självtest
 • Start
 • Symtom
 • Villkor

  Optive™ webbsida tillhör Allergan Norden AB ("Allergan"), och är endast avsedd för invånare i Sverige. Informationen som lämnas på denna webbsida är endast avsedd att vara informativ och upplysande och är inte avsedd att ersätta råd från läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal. Läs igenom användningsvillkoren noga innan du besöker eller använder denna webbsida. Genom att du besöker eller använder webbsidan intygar du att du har läst, förstått och accepterat användningsvillkoren.

  1. ANVÄNDNING: Webbsidan ska användas i enlighet med tillämpliga lagar, regler och bestämmelser. I händelse att du bryter mot begränsningar i dessa villkor, accepterar du att gottgöra Allergan för eventuella förluster, kostnader eller skadestånd, inklusive rimliga advokatkostnader som Allergan åsamkas i samband med eller på grund av att du brutit mot villkoren.

  2. INGET FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE: Informationen som finns på denna webbsida är endast avsedd att vara allmän vägledning. Den är inte avsedd att fungera som försäljningserbjudande eller begäran om anbud på produkt eller tjänst som levereras av Allergan eller av bolag som är knutet till eller lierat med Allergan.

  3. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER: Du accepterar att du får tillgång till vår webbsida i befintligt skick och när den är tillgänglig. I den mån tillämplig lag tillåter detta, friskriver sig Allergan från alla garantier beträffande webbsidans kvalitet, lämpligheten för ett visst syfte, att den är fri från datavirus och att den inte gör intrång i tredje parts rättigheter.

  4. RISK: Du står hela risken vad gäller kvaliteten, prestandan och användningen av vår webbsida. Kommunikationer, meddelanden eller annan information som du inhämtar när du använder vår webbsida sker på egen risk och du bär hela ansvaret för eventuella förluster som du kan drabbas av till följd av att du använder webbsidan. Allergan kontrollerar inte konsultbiografier och uppgifter om medicinsk erfarenhet och tar inget ansvar för innehållet i sådana biografier och uppgifter om medicinsk erfarenhet.

  5. FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR: Allergan ansvarar inte för direkt eller indirekt, särskilt, oförutsett eller efterföljande vinstbortfall, förlorad intäkt, kontrakt eller goodwill orsakas av att vår webbsida inte är tillgänglig eller pga. driftsstopp, datahaveri, datavirus, förlust av data eller i annat avseende beroende på att du använt denna webbsida. I den utsträckning det medges i tillämplig lag friskriver sig Allergan från allt ansvar för fel i eller utelämnande av information, material eller funktion som finns på denna webbsida samt allt ansvar för oaktsamhet. Ingenting i dessa villkor friskriver oss från ansvar för dödsfall eller personskada som uppkommer genom vår oaktsamhet eller falsk uppgift som lämnats av Allergan.

  6. MEDICINSK INFORMATION: Allergan erbjuder inte medicinska eller liknande tjänster eller råd på denna webbsida och informationen som lämnas på sidan är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning från läkare. Om du önskar eller behöver sådana tjänster eller råd eller om du lider av eller drabbas av en medicinsk åkomma bör du konsultera professionell vårdpersonal.

  7. TAR BORT MATERIAL FRÅN WEBBSIDAN: Trots att Allergan inte ansvarar för övervakning eller redigering av material som läggs upp på vår webbsida förbehåller sig Allergan rätten att vidta lämpliga åtgärder för att redigera, eller vid behov, ta bort sådana inlägg i händelse att vi uppmärksammas på att olämpligt material har lagts upp.

  8. KRÄNKNING/INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT: Du får inte lägga upp material som är kränkande, oförskämt, hotfullt, stötande eller olagligt på webbsidan och du får inte lägga upp information eller annat material som är upphovsrättsskyddat utan tillstånd från den som äger upphovsrätten.

  9. DU GARANTERAR ATT DU HAR TILLSTÅND ATT ANVÄNDA MATERIALET: Genom att lägga upp material garanterar du att du äger upphovsrätten till detta material eller har fått tillstånd från ägaren till upphovsrätten och dessutom ger du Allergan och dina medanvändare på webbsidan den icke-exklusiva rätten att visa, kopiera, publicera, distribuera, skicka, skriva ut och använda denna information och annat material.

  10. UPPHOVSRÄTTEN TILL DENNA WEBBSIDA: Upphovsrätten till materialet på denna sida ägs av eller är licensierad till Allergan och skyddas av upphovsrättslagarna i Norden, internationella upphovsrättsavtal och andra tillämpliga upphovsrättslagar och immaterialrätt. Du har rätt att ladda ner en kopia av materialet på denna webbsida till en dator för uteslutande personligt och icke-kommersiellt bruk men du får inte ta bort eventuella varumärken, uppgift om upphovsrätt eller annan äganderättsuppgift. Med undantag för när detta uttryckligen anges ovan ska ingenting häri tolkas som att en licens eller rätt att använda upphovsrätt som tillhör Allergan har beviljats.